GHPK - Grenland Havpadleklubb
Korte vedtekter er et tegn for en frisk klubb

Vedtekter for Grenland Havpadleklubb

§1 Navn
Klubbens navn er Grenland havpadleklubb (GHPK).
§2 Formål
GHPK er et miljø hvor personer som er interessert i padling med havkajakk kan møtes.
§3 Organisatorisk tilknytning
GHPK er en selvstendig og uavhengig klubb uten tilslutning til andre organisasjoner.
§4 Medlemmer
Alle som har fylt 18 år kan bli medlemmer av klubben.
§5 Ansvar og sikkerhet
Medlemmene i klubben er til enhver tid selv ansvarlig for egen sikkerhet og eget utstyr.
Personer under 18 år som deltar på turer arrangert av GHPK må være i følge med medlemmer som stiller som ansvarlig.
§6 Båter og andre eiendeler
Klubbens båter og annet utstyr kan lånes av medlemmene. Medlemmer som låner klubbens båter/utstyr er selv ansvarlig for sikkerheten og har erstatningsansvar ved eventuelle skader/tyveri.
Klubben skal ikke ha gjeld eller fast eiendom utover løsøre.
§7 Natur og kultur
GHPK respekterer vernebestemmelsene på kysten.
§8 Årsmøtet
Årsmøtet er øverste myndighet i klubben og avholdes i løpet av november hvert år.
Årsmøtet skal:
 • Velge møteleder og referent
 • Godkjenne innkalling og dagsorden
 • Legge fram årsmelding
 • Behandle revidert regnskap
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingent
 • Vedta budsjett
 • Velge styre (leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem)
 • Velge revisorer
 • Velge valgkomité

Forslag til saker til årsmøtet sendes styret senest 3 uker før årsmøtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når årsmøtet er innkalt med 14 dagers varsel og saksliste foreligger i innkallingen.
Årsmøtet kan endre vedtektene med minst 2/3 flertall. Øvrige vedtak fattes med alminnelig flertall.
Ekstraordinærtårsmøte skal avholdes hvis styret eller 1/3 av medlemmene skriftlig ønsker det.
§9 Styret
Styret består av 5 medlemmer: leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. Styrets medlemmer velges for ett år av gangen.
Styrets skal:
 • Sende ut årsmøteinnkalling med saksliste, årsregnskap og årsmelding to uker før årsmøtet.
 • Koordinere og tilrettelegge driften av klubben i samsvar med vedtektene, årsmøtevedtak og medlemmenes ønsker.
 • Innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov.
 • Administrere og føre kontroll med klubbens økonomi og materiell.
 • Legge til rette for sikkerhetstrening.


Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er tilstede. Det føres referat fra styremøtene.
§10 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben, tilfaller lagets eiendeler og verdier lignende virksomhet eller formål godkjent av årsmøtet.

Vedtatt første gang årsmøte 07.11.2001
Redigert og vedtatt årsmøte o4.11.2009


Last modified: Mon Dec 16 21:32:45 CET 2009